Za 25 rokov sme spolupracovali s viac ako 73 firmami a získali viac než 8 certifikátov

S čím vám pomôžeme?

 • Priemyselné objekty

 • Elektroinštalácie

 • Verejné priestranstvá

 • Služby pre obyvateľstvo

 • Odborné poradenstvo

 • LED osvetlenie

Priemyselné objekty

 • elektroinštalácie budov a výrobných hál
 • elektrické prípojky NN, VN
 • elektrické vykurovanie akumulačné
 • meranie a regulácia elektrických veličín
 • elektroinštalácie vo výbušných a horľavých priestoroch
 • bleskozvody aktívne, pasívne
 • inštalácia slaboprúdu, osvetlenie športovísk, práce s montážnou plošinou, pretláčanie prechodov pod komunikácie
 • Elektroinštalácie

 • riadenia a ovládania technologických zariadení
 • silové prívody a technológia
 • projektová dokumentácia
 • kontrola spotreby el. energie
 • dodávka a montáž rozvádzačov
 • kompenzácia výkonov trafostaníc, rozvodní VN a NN
 • vypracovanie energeticky úsporných programov
 • Verejné priestranstvá

 • siete verejného osvetlenia zemné aj vzdušné
 • nosiče svietidiel verejného osvetlenia /stožiare, výložníky/
 • svietidlá
 • návrhy riešení pre úsporu el. energie V.O.
 • nočné výluky
 • výstavba osvetľovacích sústav pre verejné priestranstvá
 • návrhy a výpočty osvetľovacích sústav
 • Služby pre obyvateľstvo

 • elektrické prípojky k rodinným domom, elektroinštalácie rodinných domov, elektrické vykurovanie
 • projekčná činnosť
 • poradenská činnosť
 • elektroinštalačné práce
 • práce s montážnou plošinou
 • návrhy na úsporu el. energie
 • montáž bleskozvodov
 • riadiaca činnosť – elektro
 • vypracovanie cenových návrhov
 • Odborné poradenstvo

 • prvotné informácie o pripojení na sieť
 • súhrn prvotných podkladov pre projektovú činnosť a realizáciu
 • projektové dokumentácie
 • návrhy na úsporu a reguláciu el. energie
 • prípravná a riadiaca činnosť – elektro
 • cenové kalkulácie – rozpočty
 • stavebný dozor – elektro
 • LED Osvetlenie

 • LED majú extrémne dlhú životnosť, a to najpríjemnejšie na tom všetkom je, že tieto výhody idú ruka v ruke s úsporou vašich peňazí.
 • súhrn prvotných podkladov pre realizáciu LED
 • návrhy na úsporu prostredníctvom LED
 • cenové kalkulácie – rozpočty
 • Máte záujem? Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať